Algemene voorwaarden

1        Algemeen

1.1     Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke overeenkomst inzake het verrichten van leveringen en/of het verrichten van diensten door Spijkerman International BV, nader te noemen SPI

1.2     Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

1.3     Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand door de acceptatie van een bestelling door SPI of een van haar medewerkers. SPI heeft het recht de door haar medewerkers opgenomen bestellingen binnen 7 dagen na de bestelling af te wijzen.

 

2        Prijzen en tarieven

2.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in de prijzen transportkosten alsmede kosten voor documenten, openingen van accreditieven en dergelijke niet inbegrepen.

2.2     Indien door de invoering of wijziging van nationale, supranationale of buitenlandse overheidsmaatregelen de kostprijs voor SPI wordt verhoogd of invloed wordt uitgeoefend op de leveringsvoorwaarden van de producten waarvoor met SPI een overeenkomst is gesloten, is SPI gerechtigd passende wijzigingen in de prijzen en/of leveringsvoorwaarden aan te brengen.

 

3        Transport

3.1     Leveringen geschieden franco huis.

 

4        Risico

4.1     De producten worden onverminderd het bepaalde bij artikel 14 als afgeleverd beschouwd, zodra deze op de door de koper aangegeven plaats van bestemming, welke is aangegeven op de begeleidende vervoersdocumenten, zijn aangekomen en gelost. Vanaf dat moment zijn de producten voor kopers risico. De koper en de personen, die hij voor de lading en het transport van de producten gebruikt zijn verplicht alle aanwijzingen door of namens SPI gegeven op te volgen.

4.2     SPI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade.

4.3     Koper is verplicht voor zijn rekening te zorgen voor een spoedige lossing van het op de plaats van bestemming aangekomen vervoermiddel en dient daartoe de nodige aanwijzingen te geven. Degenen die namens SPI de producten afleveren zijn bij het volgen van de gegeven aanwijzingen, evenmin als SPI zelf, aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade.

 

5        Levering

5.1     Alle levertijden gelden slechts bij benadering.

5.2     Overschrijding van de levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op niet nakoming van enige jegens SPI aangegane verplichting of enige schadevergoeding.

 

6        Verzuim door koper

6.1     Indien koper de producten niet binnen de overeengekomen tijd afneemt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SPI het recht zonder ingebrekestelling 5% van de factuurwaarde in rekening te brengen voor elke dag waarmee de overeengekomen tijd is overschreden: SPI is in dit geval tevens gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren door de enkele schriftelijke kennisgeving daarvan aan koper, zulks onverminderd de aan SPI verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding.

 

7        Overmacht

7.1     Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft SPI van haar plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig een betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de koper

7.2     Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan de schuld van SPI te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van SPI redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan bedrijfsstoornis, opeenhoping van orders, gemis aan voldoende voorraad en over het algemeen omstandigheden, die storend werken op de regelmatige productie bij SPI en op de aflevering aan de koper.

 

8        Reclames

8.1     Reclames met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid product en andere bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende documenten te worden vermeld.

8.2     Reclames met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen schriftelijk, duidelijk omschreven, te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der goederen.

8.3     Door ondertekening der documenten zonder nadere vermelding zoals hiervoor onder 8.1., respectievelijk door het verstrijken van de termijn van 8 dagen zoals hiervoor onder 8.2., vervallen alle reclames ter zake.

8.4     Reclames vervallen eveneens indien de afgeleverde producten na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of zijn overgepakt. SPI kan in haar oordeel in uitzonderlijke gevallen afwijken van het in dit artikel bepaalde.


 

9        Aansprakelijkheid SPI.

9.1     Uitsluitend in geval van toerekenbare tekortkoming van SPI is zij tegenover koper aansprakelijk voor schade aan lichamelijke zaken, welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die toerekenbare tekortkoming, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9.2     SPI is niet aansprakelijk voor schade indien, hetzij de producten door de koper of zijn afnemers uit de verpakkingen welke al dan niet zijn bestemd voor het consumentenverkeer, worden verwijderd, hetzij deze verpakkingen door de koper of zijn afnemers worden gewijzigd of geopend, met als doel de producten rechtstreeks in het consumentenverkeer te brengen.

9.3     SPI is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van aanspraken van derden jegens koper op grond van artikelen 6:185 e.v. BW, indien het gebrek in het door SPI geleverd product, haar of een derde waarvoor zij aansprakelijk is niet in redelijkheid kan worden verweten, in het bijzonder indien het gebrek niet bestond op het moment dat het product door SPI in het verkeer is gebracht of indien het gebrek is te wijten aan het niet naleven van de aan de koper verstrekte instructies.

10      Retourzendingen

10.1   Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien SPI daarmede nadrukkelijk voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van SPI plaatsvinden.

10.2   Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van de koper.

 

11      Betaling

11.1   Tenzij anders overeengekomen is koper verplicht de koopprijs direct te voldoen.

11.2 SPI heeft het recht indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat alsook om verdere levering op te schorten, zolang vorige leveringen niet zijn betaald. Koper is ten alle tijden verplicht op eerste verzoek van SPI de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan SPI.

11.3 De betaling heeft plaatsgevonden zodra SPI de beschikking over het geld heeft verkregen.

11.4   Indien de betaling niet binnen 7 dagen of binnen de anders overeengekomen termijn na factuurdatum in het bezit van SPI is, kan door laatstgenoemde ook zonder ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening worden gebracht.  Deze renteberekening zal ingaan op de achtste dag na factuurdatum.

11.5   Bij levering in gedeelten of termijnen gelden de betalingsvoorwaarden voor elke gedeeltelijke aflevering of termijnlevering.

 

12     In gebreke blijven koper

12.1 Onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen is SPI gerechtigd om de overeenkomst met koper zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan de koper op te schorten, indien koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, koper zijn bedrijf staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermede vergelijkbare omstandigheden voordoen.

 

13      Eigendomsvoorbehoud

13.1 De door SPI aan koper geleverde hoeveelheid product blijft te allen tijde het eigendom van SPI , zolang de daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten niet geheel zijn voldaan.

13.2 Koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die goederen te vervreemden of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf

13.3 Alle in bezit van de koper zijnde van SPI afkomstige producten  worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van koper zijnde hoeveelheid product , soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.

 

14      Geschillen en invordering

14.1 Onverminderd het recht van SPI om voor de bevoegde rechter te kiezen zullen eventuele geschillen, welke tussen koper en SPI mochten ontstaan, worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

14.2   Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, advieskosten daaronder begrepen, komen steeds ten laste van koper.

 

15      Toepasselijk recht

15.1   Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.